//Poukázanie 2%

Poukázanie 2%

Súbor Železiar je prijímateľom 2% prostredníctvom občianskeho združenia Košické folklórne štúdio.
Poukázaním 2 % podporíte tvorivú činnosť súboru, krojové vybavenie, či prípravu ďalšej premiéry.

ÚDAJE O NÁS

Prijímateľ: Košické folklórne štúdio
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Starozagorská 1732/10, 040 23 Košice – sídlisko KVP
IČO: 31945589
IBAN: SK34 0200 0000 0000 2363 1542
Názov banky: 
Všeobecná úverová banka, a.s.

Ako postupovať, ak ste ZAMESTNANEC
1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
3. Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

TLAČIVÁ:
1. Vyhlásenie-o-poukázaní-podielu-zaplatenej-dane_2022_KFŠ
2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti _ za rok 2022

Upozornenie: Povinnou prílohou „VYHLÁSENIA“ je POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Ako postupovať v prípade, ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá sama podáva daňové priznanie:
1.
 Vyplňte v daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky pre poukázanie 2% dane z príjmu
2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

Ako postupovať v prípade PRÁVNICKEJ OSOBY:
1.Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

Ako darovať 3 % Z DANE
Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

V prípade, že ste podnikateľ (živnostník) – fyzická osoba alebo právnická osoba podrobnejšie informácie o spôsobe poukázania podielu zo zaplatenej dane vrátane tlačív získate na stránke Finančnej správy SR.

Občianske združenie Košické folklórne štúdio bolo zaregistrované  na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 14.12.1992 pod číslom VVS/1-900/90-7024 a následných dodatkov.

Na účely prijímania 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2022 je združenie registrované v Notárskom centrálnom registri určených  právnických osôb (NCRpo) dňom 24.10.2022 pod sp. zn. NCRpo 3163/2022.

2023-01-24T09:54:01+00:00